Skip links

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden betekent:

 • applicatie: iedere door Parcls.com aangeboden computerapplicatie waarmee een klant gebruik kan maken van de diensten van Parcls.com;
 • AVC: de door Stichting vervoeradres in 2015 uitgegeven Algemene Vervoer­condities 2002;
 • klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verstrekt;
 • opdracht: iedere opdracht aan Parcls.com tot het in ontvangst nemen, opslaan, vervoeren, verzenden, bezorgen of afhalen van een pakket;
 • pakket: iedere verpakking met voor een klant bestemde zaken;
 • Parcls.com: de besloten vennootschap Parcls.com B.V. (KvK-nummer 66150035).

2. Toepasselijkheid en gelding

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen een klant en Parcls.com en vervangen alle eerdere regelingen over zulke rechtsverhoudingen.

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden als vervangen zodra Parcls.com een regeling over rechts­verhoudingen als bedoeld in artikel 2.1 publiceert op haar website of opneemt in enige applicatie. Bij vervanging van deze algemene voorwaarden is de regeling van een latere datum ook onmiddellijk van kracht voor iedere op dat ogenblik nog niet volledig uitgevoerde opdracht.

2.3 Een klant heeft het recht iedere door hem verstrekte opdracht in te trekken als hij niet instemt met vervanging van deze algemene voorwaarden ingevolge artikel 2.2. Bij intrekking van een opdracht door een klant:

 • (i) blijft de betreffende klant overeengekomen vergoedingen voor alle tot intrekking door Parcls.com verrichte handelingen verschuldigd;
 • (ii) heeft Parcls.com het recht (maar niet de plicht) om ieder in verband met de betreffende opdracht ontvangen pakket terug te sturen aan de afzender.

2.4 Behalve voor enige regeling als bedoeld in artikel 2.2 kunnen geen rechten worden ontleend aan gegevens (met inbegrip van prijzen) op de website van Parcls.com of in enige applicatie.

3. Opdrachten

3.1 Afgegeven offertes en daarin vermelde prijzen en condities binden Parcls.com niet en gelden slechts als een uitnodiging aan een klant tot het verstrekken van een opdracht.

3.2 Een door een klant verstrekte opdracht leidt uitsluitend tot enige verplichting van Parcls.com voor zover Parcls.com de betreffende opdracht schriftelijk heeft aanvaard; van schriftelijke aanvaarding is ook sprake bij toezending door Parcls.com van een e-mail aan de betreffende klant waarin wordt bevestigd dat Parcls.com de betreffende opdracht zal uitvoeren.

3.3 Parcls.com is te allen tijde bevoegd een opdracht door derden te laten uitvoeren.

3.4 Ook na aanvaarding van enige door een klant verstrekte opdracht heeft Parcls.com het recht uitvoering van de betreffende opdracht op te schorten of geheel te weigeren indien:

 • (i) uitvoering van de betreffende opdracht in strijd is met de wet;
 • (ii) de betreffende klant niet handelingsbevoegd of -bekwaam blijkt te zijn;
 • (iii) enig door de betreffende klant (al dan niet in verband met de betreffende opdracht) verschuldigd bedrag niet op het overeengekomen tijdstip door Parcls.com is ontvangen;
 • (iv) de betreffende klant (al dan niet in verband met de betreffende opdracht) onjuiste of onvolledige informatie aan Parcls.com of derden heeft verstrekt;
 • (v) een bij uitvoering van de betreffende opdracht aan of door Parcls.com af te leveren pakket niet voldoet aan de veiligheidseisen of de eisen voor afmetingen, gewicht, inhoud, verpakking, adressering of frankering die daaraan door Parcls.com zijn gesteld;
 • (vi) Parcls.com in verband met de betreffende opdracht niet op de hoogte is gebracht van de volledige naam en adresgegevens van de afzender.

3.5 Bij weigering een opdracht uit te voeren heeft Parcls.com het recht (maar niet de plicht) om ieder in verband daarmee ontvangen pakket terug te sturen aan de afzender.

4. Pakketten

4.1 Ook na aanvaarding van enige door een klant verstrekte opdracht is Parcls.com uitsluitend verplicht een pakket in ontvangst te nemen, op te slaan, te vervoeren, te verzenden en te bezorgen indien het betreffende pakket:

 • (i) gelet op zijn inhoud, verpakking en sluiting geschikt is voor het veilig en zonder gevaar voor schade aan personen of zaken opslaan en vervoeren daarvan (rekening houdend met de wijze waarop Nederlandse vervoerders soortgelijke pakketten gewoonlijk opslaan en vervoeren);
 • (ii) geen levende dieren bevat;
 • (iii) geen stoffen bevat waarop de Opiumwet van toepassing is;
 • (iv) geen stoffen bevat waarop de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing is;
 • (v) geen goederen bevat waarop de Wet wapens en munitie van toepassing is;
 • (vi) geen contant geld, waardepapieren (waaronder effecten in de zin van artikel 1:1 Wet financieel toezicht), edelmetalen, edelstenen of andere kostbaarheden bevat;
 • (vii) een lengte, breedte en hoogte heeft waarvan de optelsom niet uitstijgt boven 100 centimeter;
 • (viii) niet zwaarder is dan tien (10) kilogram;
 • (ix) volgens de vermelding op de verpakking bestemd is voor de betreffende klant;
 • (x) volgens de vermelding op de verpakking afgeleverd dient te worden op een adres van Parcls.com;
 • (xi) voldoende gefrankeerd is voor aflevering bij Parcls.com.

Door verstrekking van een opdracht aan Parcls.com garandeert de klant dat een voor hem be­stemd pakket aan alle hierboven beschreven eisen voldoet.

4.2 Parcls.com hanteert een fair use policy voor haar diensten en heeft het recht een pakket niet in ontvangst te nemen, op te slaan, te vervoeren, te verzenden of te bezorgen indien het be­treffende pakket zich vanwege zijn inhoud, formaat, gewicht of verpakking naar maat­staven van redelijkheid en billijkheid niet leent voor het daarmee verrichten van (één of meer van) de betreffende handelingen tegen de tarieven die door Parcls.com aan de klant zijn opgegeven. Het bepaalde in de vorige volzin van dit artikel 4.2 geldt mede als een pakket voldoet aan alle in artikel 4.1 beschreven eisen.

4.3 Parcls.com treft geen specifieke voorzorgsmaatregelen voor het in ontvangst nemen, op­slaan, vervoeren, verzenden of bezorgen van kwetsbare goederen (waaronder glaswerk, aardewerk en elektronische apparaten).

4.4 Parcls.com heeft het recht een door haar in ontvangst genomen pakket te openen voor zover dit nodig is voor het terugsturen van het betreffende pakket aan de afzender.

5. Opslag en afhalen

5.1 Parcls.com slaat ieder pakket gedurende maximaal zeven kalenderdagen na ontvangst op in afwachting van instructies van de klant voor wie het pakket bestemd is; zijn na afloop van die periode nog geen instructies van de betreffende klant ontvangen of houden de instructies van de klant in dat Parcls.com het betreffende pakket na afloop van die periode langer dan zeven kalenderdagen dient op te slaan, dan heeft Parcls.com het recht (maar niet de plicht) om het betreffende pakket terug te sturen aan de afzender.

5.2 Indien Parcls.com een pakket in opslag houdt terwijl zij ingevolge deze algemene voor­waarden het recht heeft om het betreffende pakket terug te sturen aan de afzender, kan zij aanspraak maken op een storage fee waarvan de hoogte door middel van een bericht via de applicatie of e-mail wordt opgegeven aan de klant voor wie het betreffende pakket bestemd is.

5.3 Parcls.com biedt iedere klant een redelijke gelegenheid om een voor hem bestemd pakket op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie af te halen; bij gebreke van een overeenkomst over het tijdstip waarop het pakket wordt afgehaald, biedt Parcls.com de bedoelde redelijke gelegenheid gedurende maximaal zeven kalenderdagen na ontvangst van het pakket.

5.4 Parcls.com is uitsluitend verplicht een door haar opgeslagen pakket af te geven aan een persoon van wie de identiteit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs kan worden geregistreerd en die beschikt over de volgende ge­gevens:

 • (i) volledige naam en adres van de klant voor wie het betreffende pakket bestemd is;
 • (ii) opdrachtnummer in verband met de opslag van het betreffende pakket.

5.5 Indien een door haar teruggestuurd pakket niet wordt aangenomen door de afzender, heeft Parcls.com het recht om het betreffende pakket te vernietigen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • (i) Parcls.com heeft de klant voor wie het betreffende pakket bestemd is door middel van een aanzegging via de applicatie of e-mail in de gelegenheid gesteld het pakket af te halen tegen betaling van de storage fee die ingevolge artikel 5.2 verschuldigd is geworden;
 • (ii) het betreffende pakket niet binnen vijf werkdagen na verzending van de bij onderdeel (i) van dit artikel 5.5 bedoelde aanzegging of e-mail wordt afgehaald door of namens de klant voor wie het pakket bestemd is.

5.6 Parcls.com heeft een pandrecht op ieder pakket dat zij ten behoeve van een klant onder zich houdt; het betreffende pand­recht geldt als gevestigd voor alle vorderingen van Parcls.com op de betreffende klant, ook als die vorderingen geen verband houden met de opdracht waarvoor Parcls.com het pakket in ontvangst heeft genomen.

6. Bezorging

6.1 Parcls.com heeft als primaire doelstelling het voor klanten bundelen van stromen met pakketten. Voor zover een klant ook opdracht geeft om een pakket te bezorgen, spant Parcls.com zich in om de door haar daarvoor opgegeven termijnen in acht te nemen; zulke termijnen zijn echter niet meer dan indicatief. Bij over­schrijding van een door Parcls.com opgegeven bezorgtermijn heeft de klant geen recht op vergoeding van enige schade, tenzij de bezorging als gevolg van de termijn­over­schrijding niet binnen een redelijke termijn plaats­vindt.

6.2 Parcls.com bezorgt ieder pakket op een door haar te bepalen wijze bij de klant voor wie het betreffende pakket bestemd is dan wel – in geval van retourzendingen – bij de oorspronkelijke afzender.

6.3 Behalve voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn de AVC van toepassing op alle verrichtingen van Parcls.com in verband met het vervoer of de bezorging van een pakket ten behoeve van een klant; voor de uitleg van de AVC wordt de betreffende klant als de afzender aangemerkt.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behalve voor zover de AVC van toepassing zijn, geldt het volgende ten aanzien van de aan­sprakelijkheid van Parcls.com voor door enige klant geleden schade:

 • (i) Parcls.com is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst, immateriële schade, gevolg­schade of indirecte schade;
 • (ii) Parcls.com is in geen geval aansprakelijk voor schade aan of in verband met een pakket dat niet voldoet aan de veiligheidseisen of de eisen voor afmetingen, gewicht, inhoud, verpakking, adressering of frankering die daaraan door Parcls.com zijn gesteld;
 • (iii) de totale aansprakelijkheid van Parcls.com voor beschadiging of verlies van een pakket is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram, waarbij het aantal in aanmerking te nemen kilogrammen zal worden bepaald aan de hand van het gewicht dat is vermeld op de vrachtbrief voor het vervoer naar Parcls.com van het betreffende pakket;
 • (iv) de totale aansprakelijkheid van Parcls.com voor het niet bieden van een redelijke gelegen­heid als bedoeld in artikel 5.3 is beperkt tot een bedrag gelijk aan de ver­goeding die aan Parcls.com verschuldigd is voor het in ontvangst nemen en opslaan van het betreffende pakket.

7.2 Op het bepaalde in artikel 7.1 kan Parcls.com zich niet beroepen bij schade die voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van een leidinggevende ondergeschikte van Parcls.com.

7.3 De klant is verplicht klachten bij Parcls.com in te dienen binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met de schade.

7.4 Een pakket en zijn inhoud worden geacht geen waarde te vertegenwoordigen, tenzij door de klant het tegendeel wordt aangetoond.

8. Website en applicatie

Parcls.com staat niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van op haar website of in de applicatie weergegeven informatie over derden (met inbegrip van hyperlinks naar internet­pagina's van de betreffende derden). Het weergeven van de betreffende informatie betekent niet dat Parcls.com de producten of diensten van de betreffende derden aanbeveelt. Voor zover een klant gebruik maakt van de betreffende informatie of van de diensten van de betreffende derden, doet hij dat voor eigen risico.

Fair use policy

De gratis service van Parcls.com is bedoeld voor particulieren. Daarom hanteren wij een fair use policy. Wil je bedrijfsmatig pakketjes bij Parcls laten bezorgen? Dat kan ook. Daarvoor gelden wel andere prijzen. Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op.

Onze buren-waardering

Anne-Eva Visser

Vriendelijke mensen. Alle pakketjes worden altijd netjes aangeleverd.

Mimoena Kamp

Wat een top bedrijf is dit. De mensen die er werken zijn geweldig! Allemaal even aardig en klantvriendelijk.

Stina

Super efficiente en vriendelijke service, altijd met een grote glimlach

Geef ons wat liefde

Met jouw feedback weten we wat we goed doen of wat beter kan!